Статут закладу освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення __2_сесії

Шпиківської селищної ради

_8_ скликання від 22 грудня 2020_№11

Селищний голова

____________М.М.Кривоцюк

 

 

 

 

 

 

Статут

Печерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Шпиківської селищної ради

Вінницької області

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

{C}1.     {C}Загальні положення

1.1. Печерська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів  Шпиківської селищної ради Вінницької області є закладом загальної середньої освіти. Засновником навчального закладу є Шпиківська селищна рада Вінницької області. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є відділ освіти  Шпиківської селищної ради Вінницької області.

1.2. Повне найменування навчального закладу: Печерська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів  Шпиківської селищної ради  Вінницької області.

Скорочене найменування:  Печерська ЗШ  І-ІІІ ст. (Далі – заклад).

1.3. Юридична адреса закладу освіти: 23610, Вінницька область, Тульчинський район, с. Печера, вул. Шкільна, 102. Електронна пошта pecheraschool@ukr.net 

 1.4.  Заклад освіти є юридичною особою, може мати печатку, штампи, ідентифікаційний код.

 1.5. Заклад освіти є закладом загальної середньої освіти І-ІІІ  ступенів та провадить освітню діяльність  відповідно до свідоцтва про атестацію, виданого Департаментом освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації. Заклад освіти забезпечує здобуття  початкової, базової та профільної середньої освіти.  Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Заклад освіти може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та  педагогічний патронаж. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освітивсебічного розвитку, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості , яка  здатна до життя  в  суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до  родини,  своєї  країни,  довкілля, спрямування своєї  діяльності на  користь іншим людям і  суспільству; формування в учнів компетентностей, визначених  Законом  України "Про освіту" та державними стандартами.

 1.7. Головними завданнями закладу освіти  є:

 ‒ виховання громадянина України;

 ‒ формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

‒ забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

‒ виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 ‒ забезпечення реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 ‒ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

 ‒ виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

 ‒ забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

‒ реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

‒ створення  передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами (перелік можна доповнювати відповідно до специфіки закладу освіти).

 1.8.  Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Шпиківської селищної територіальної громади або уповноваженого нею органу управління освіти, цим Статутом.

 1.9.  Заклад освіти самостійно приймає рішення  та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законами України "Про освіту", "Про повну  загальну середню освіту" спеціальними законами та цим Статутом.

 1.10.  Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою, суспільством і державою за:

 ‒ безпечні умови освітньої діяльності;

‒ дотримання Державних стандартів освіти;

 ‒ дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 ‒ дотримання фінансової дисципліни;

 ‒ прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

 1.11. Мовою навчання і виховання у закладі освіти є державна мова. 

 1.12. Заклад освіти має право запроваджувати вивчення факультативних та курсів за вибором,поглиблене вивчення предметів, профільне навчання.

1.13. Автономія закладу освіти визначається його правом:

 ‒ брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

‒ проходити  в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

 ‒ самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

 ‒ самостійно формувати освітню програму;

‒ на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

 ‒ планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

‒ спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 ‒ використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

 ‒ на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

 ‒ отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

 ‒  розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);

 ‒ впроваджувати експериментальні програми;

‒ самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

 ‒ відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;

 ‒ встановлювати власну символіку та атрибути;

‒ користуватись пільгами, передбаченими державою;

 ‒ брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

 ‒ здійснювати   інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

 

 1.14. Заклад освіти зобов’язаний:

 ‒ реалізовувати положення Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

‒ здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

‒ задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

 ‒ за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 ‒ забезпечувати єдність навчання та виховання;

‒ створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

 ‒ проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

 ‒ забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

 ‒ охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

‒ додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

‒ забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

 ‒ здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.15.  У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати такі  структурні підрозділи;

1)  методичні  асоціації педагогічних працівників:

 початкових класів;

 суміжних дисциплін (українська мова, література, історія, правознавство, іноземна мова та зарубіжна література);

 природничо-математичного циклу;

 учителів фізичної культури, основ здоров’я, ЗУ ;

 класних керівників та керівників гуртків;

 інші у разі потреби.

2)  спортивні секції, методична рада закладу, творчі групи;

3)  психологічна служба;

4)  інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавство. 

 1.16. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичним працівником у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 1.17. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. У  закладі визначена українська мова навчання.

1.19.Заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з урахуванням інтересів батьків та здобувачів освіти;

- розробляти на основі Типової власну освітню програму;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, яка не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні  надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- висвітлювати діяльність закладу на власному Інтернет-сайті.

1.20. Структура закладу:

- структурний підрозділ І ступеня, що забезпечує початкову освіту, тривалістю 4 роки;

- структурний підрозділ ІІ ступеня, що забезпечує базову середню освіту, тривалістю 5 років;

- структурний підрозділ ІІІ ступеня, що забезпечує профільну  середню освіту, тривалістю 2 роки ( 3 роки з 1 вересня 2027 року).

1.21. Наповнюваність  закладу не може становити менше 5 учнів та більше: 24 учнів, які здобувають початкову освіту;

30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

1.22. Заклад забезпечує академічне та професійне спрямування  профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

1.23. Заклад здійснює регулярне безоплатне підвезення учнів та

педагогічних працівників із сільських населених пунктів Даньківка та Петрашівка, Печера,  що знаходяться на території  обслуговування закладу, за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільним автобусом за рахунок коштів засновника, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

2. Організація освітнього процесу

2.1. Заклад освіти проводить свою діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

 2.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. Плани роботи затверджуються педагогічною радою  закладу освіти.

 2.3. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених  відповідно до порядку визначеного Законом України "Про освіту" та спеціальними законами.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується керівником.  На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 2.4. Заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

 2.5. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 2.6. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України "Проповну загальну середню освіту" та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

 2.7.  Заклад освіти здійснює освітній  процес за денною формою навчання.

 2.8. Освітній процес у закладі освіти може здійснюватися за груповою, індивідуальною (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами навчання, за потребою організовується інклюзивне та дистанційне  навчання.

 2.9. Класи у закладі освіти формуються за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом з питань освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.

 2.10. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

 2.11. У закладі освіти для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.

2.11.1. Група продовженого дня може комплектуватися з здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як двох вікових груп. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.

 2.11.2. Тривалість перебування здобувачів освіти у групі продовженого дня становить три години на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

 2.11.3. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя групи продовженого дня.

 2.11.4. План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується директором закладу освіти.

 2.12. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявністю вільних місць у відповідному класі.  Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом директора закладу освіти. Для зарахування здобувачі освіти до закладу освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до закладу освіти ІІ та ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

 2.13.  Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

 2.14. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

 2.15. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву  про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

 2.16. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття  та  копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

 2.17. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 

Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу,  режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.  У випадку екологічного лиха та епідемій  місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.

2.18.  Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.  Заклад самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу.

2.19. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль

з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів,а також уроків трудового навчання. У 10-11 -х (12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

 2.20. Тривалість уроків у  закладі освіти становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2- 4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х – 45хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім урок, форми організації освітнього процесу. Зміна тривалості уроків  допускається   за погодженням  із засновником або уповноваженим ним органом управління освіти та територіальними установами Держпродспоживслужби України.

2.21. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу освіти.  Для учнів 5-11-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів,а також уроків трудового навчання.

 2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти перших класів не задаються. 

 2.23. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти  проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 2.24. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

 2.25. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 2.26. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.

 2.27. Облік навчальних досягнень   здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 2.28. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) формою здійснюється не менше двох разів на рік відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень  здобувачів освіти, затверджених МОН України.

 2.29. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

 2.30. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 2.31. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 2.32. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків  або осіб, які їх замінюють класним  керівником.

 2.33. За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам  видається відповідний документ:  свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 2.34. Випускникам закладу освіти ІІ та ІІІ ступенів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 2.35. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі

форми морального і матеріального заохочення:

- учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються Похвальним листом "За високі

досягнення у навчанні";

- учні 9 класів, які за результатами річного оцінювання та державної

підсумкової атестації мають досягнення високого рівня, отримують свідоцтво з відзнакою;

- учні 11 класів нагороджуються грамотами за особливі досягнення у

вивченні окремих предметів, золотими і срібними медалями та врученням

свідоцтва особливого зразка;

- випускники-переможці міжнародних, ІІІ, IV етапів Всеукраїнських

конкурсів, олімпіад, змагань нагороджуються Похвальною грамотою "За

особливі досягнення у вивчення окремих предметів".

 2.36. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 2.37. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

 2.38. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

 2.39. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою. Керівництву закладів освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями). Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.40. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

 

3. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

‒ здобувачі освіти (учні та вихованці);

 ‒ педагогічні працівники;

 ‒ батьки здобувачів освіти;

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

 ‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

 Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора закладу. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор. Не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього  процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", іншими законодавчими актами,  цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 3.3. Здобувачі освіти мають право на:

 ‒ навчання впродовж життя та академічну мобільність;

 ‒ індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 ‒ якісні освітні послуги;

‒ справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

 ‒ відзначення успіхів у своїй діяльності;

 ‒ свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

‒ безпечні та нешкідливі умови навчання;

 ‒ повагу людської гідності;

 ‒ захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

‒ користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

‒ доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 ‒ особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

 ‒ інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

 ‒ участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 ‒ отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

‒ перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- дотримання вимог щодо академічної доброчесності.

 3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

 ‒ виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

‒ поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 ‒ відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

‒ дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

 Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 3.5. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної доброчесності.

 3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.

 3.8. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

 3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про повну загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором закладу освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу  лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу . Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується директором відповідно до вимог законодавства.

Педагогічна діяльність вчителя включає:

1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень;

2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у визначеному чинним законодавством співвідношенні до тарифної ставки.

 

3.11. Директор закладу освіти призначає  заступників, класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим  Статутом.

 3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків,  крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

3.13. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України.  За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

3.14.  Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

 ‒ академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

‒ педагогічну ініціативу;

‒ розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

 ‒ користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 ‒ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

‒ проходити сертифікацію на добровільних засадах;

‒ вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

 ‒ доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 ‒ відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

 ‒ справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

‒ захист професійної честі та гідності;

 ‒ індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

‒ отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

‒ безпечні і нешкідливі умови праці;  ‒ участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

‒ участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

‒ проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

‒ об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

‒ порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.15.  Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:

‒ постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.;

‒ виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

-  формувати ключові компетентності  школярів;

‒ сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

‒ дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

 ‒ дотримуватися педагогічної етики; ‒ поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

 ‒ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

‒ формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

‒ виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

‒ формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

‒ захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

‒ додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

‒ брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, нарадах, зборах;

 ‒ виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти;

‒ вести відповідну документацію;

‒ сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

 ‒ утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

 3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 3.17. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.18. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

 ‒ захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

 ‒ звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

‒ обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

 ‒ брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

 ‒ завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

 ‒ брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

‒ отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності. 

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

 ‒ виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

‒ сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

 ‒ поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

‒ дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

‒ формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

‒ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

 ‒ формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 ‒ виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України; 

‒ дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.20.Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини. На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

3.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.22.Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти та філіям благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.23.Органи місцевого самоврядування, на території яких перебуває навчальний заклад, за наявності коштів забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

 

4. Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти

4.1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України "Про освіту", "Про повну  загальну середню освіту", цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

 4.2.  Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору за строковим трудовим договором відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Шпиківською селищною радою. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії, якщо директор пенсіонер, то на 1 рік.  Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником державного чи комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради) або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

4.3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 ‒ організовує діяльність закладу освіти;

‒ вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;

‒ забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

‒ забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

‒ забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

 ‒ забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

 ‒ сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

 ‒ сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

 ‒ здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту".

4.4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

4.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 4.6.  Педагогічна рада закладу освіти:

 ‒ планує роботу закладу;

‒ схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

‒ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 ‒ розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

‒ приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 ‒ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;

 ‒ розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

‒ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

‒ розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

‒ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

‒ розглядає інші питання, віднесені Законом України  "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту" та/або цим Статутом до її повноважень. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

 4.7. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

‒ органи самоврядування працівників закладу освіти;

 ‒ органи самоврядування здобувачів освіти;

‒ органи батьківського самоврядування;

 ‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 4.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

‒ працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

 ‒ учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами;

‒ батьків - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає делегатів (по кількості класів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня тощо). Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори(конференція) закладу освіти: 

‒ заслуховують звіт керівника закладу освіти;

‒ розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

 ‒ приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників  закладу освіти.

4.9. За рішенням Засновника при закладі може бути створена й діяти піклувальна рада. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й виховання.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Повноваження піклувальної ради регламентуються Законом України "Про повну загальну середню освіту".

4.9.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у  закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та оздоровчої баз закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та закладом.

4.9.2. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу.

4.9.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання піклувальної ради можуть проводитись також на вимогу третини й більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу опорного закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.9.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Із числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає засідання піклувальної ради й координує її роботу;

- готує та проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та

організаціях із питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.9.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього опорного закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та оздоровчої бази  закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування  закладу;

- вживати заходів для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їхньому вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки учнів або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.10. За рішення загальних зборів (конференції), при  закладі можуть бути створені класні батьківські активи.

5. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

5.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

 5.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу  відкритий доступ до такої інформації та документів:

 ‒ статут закладу освіти;

 ‒ ліцензії на провадження освітньої діяльності;

‒ сертифікати про акредитацію освітніх програм;

 ‒ структура та органи управління закладом освіти;

 ‒ кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 ‒ освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 ‒ територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

‒ фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

‒ мова (мови) освітнього процесу;

‒ наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

‒ матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

‒ результати моніторингу якості освіти;

‒ річний звіт про діяльність закладу освіти;

‒ правила прийому до закладу освіти;

 ‒ умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

‒ інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 5.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

5.4.З метою забезпечення якості освіти у закладі розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти (Положення).

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом;

- створення у закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу.

 

 

6. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність закладу освіти

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі. Навчальний заклад має бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до мережі Інтернет.

6.2. Майно закладу освіти перебуває у комунальній власності Шпиківської селищної територіальної громади і закріплено за ним на правах оперативного управління. 

 6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 6.4. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням .

6.5. Фінансування закладу освіти здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

 6.6. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.

 6.7. Джерелами фінансування закладу освіти є:

 ‒ кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державними стандартом загальної середньої освіти;

 ‒ гранти;

‒ благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

 ‒ інші джерела, не заборонені законодавством.

6.8. Заклад освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 6.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновника закладу освіти, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших відрахувань), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

  6.10. Штатний розпис закладу освіти затверджуються керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

 

7. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

 7.2. Заклад освіти та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

 

8. Контроль за діяльністю закладу освіти

8.1.  Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з  метою   реалізації  єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

 8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України "Про освіту". Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України "Про освіту" і позапланові перевірки у порядку передбаченого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

 8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством. 

 8.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України "Про освіту".

 8.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

 8.6.Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

 8.7. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа (управління освіти):

  - здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.

 - здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

9. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) закладу освіти

9.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) закладу освіти приймається Шпиківською селищною  радою у порядку, встановленому чинним законодавством. 

 9.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти її працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

 

10. Прикінцеві положення

10.1. Статут  закладу вступає в силу з дня державної реєстрації.

10.2. Виключне право внесення змін та доповнень в окремі розділи  Статуту належить Засновнику, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягає реєстрації в установленому законом порядку.

10.3. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 

В даному документі

пронумеровано, прошнуровано та

скріплено печаткою

_сорок два (42)____листи

 

Селищний голова ________М.М.Кривоцюк